X-LOFT - Nové lofty Libeň. Nízkoenergetické byty v centru Prahy.

doprava
služby
sport/zeleň/relaxace
vzdělání
nákupy
kultura/zábava
chystané projekty
památky

Více informací o budoucnosti Palmovky najdete na www.novapalmovka.cz

Investice do nemovitostí: Kde, proč, za kolik a co s nimi?

Bydlení u metra s velkým potenciálem

Ulice U Libeňského pivovaru, Praha 8. Snadná dostupnost do centra, množství zeleně, magická blízkost řeky, řada ambiciózních projektů, to vše dělá z Libně nejrychleji se rozvíjející lokalitu v Praze.

Hledáte-li zajímavý byt v dynamické lokalitě u metra, je pro Vás X-LOFT správným řešením.
K příjemnému životu v Libni přispívá také komplexní občanská vybavenost - nemocnice, lékárny, obchody, školy i nákupní střediska jsou na dosah od projektu.

Doprava

Zastávka tramvaje Stejskalova .......................................................
2 minuty pěšky
Metro "B" Palmovka ..................................................................
3 minuty pěšky
Centrum města .......................................................................
7 minut metrem

Občanská vybavenost

Mateřské školky .....................................................................
2 minuty pěšky
Základní školy ......................................................................
5 minut pěšky
Střední školy .......................................................................
5 minut MHD

Nákupní centra a supermarkety

Supermarkety Albert, Billa ...........................................................
3 minuty pěšky
Supermarket Kaufland ................................................................
7 minut pěšky
Nákupní centrum Nová Harfa ..........................................................
9 minut MHD

Kultura

Divadlo pod Palmovkou ...............................................................
3 minut pěšky
Galerie .............................................................................
6 minut pěšky
Výstavy .............................................................................
9 minut MHD
Koncerty ............................................................................
9 minut MHD

Sport

Fitness a wellness centrum ..........................................................
5 minut pěšky
Tenis, badminton, volejbal, fotbal ..................................................
5 minut pěšky
Park Thomayerovy sady ...............................................................
5 minut pěšky
O2 aréna ............................................................................
5 minut MHD
Cyklostezka A26 .....................................................................
2 minuty na kole

V blízkém okolí se dále nachází bobová dráha a lanové centrum, Golf areál Rohanský ostrov, Sportcentrum STEP s indoor golfem, bazénem, fitness, wellness a saunou, kurty na tenis, badminton a squash, tenisové kurty přímo na Kotlasce nebo SK Meteor s hřišti na volejbal a fotbal. Dvě minuty od domu začíná cyklostezka A26, která se dále napojuje na páteřní pražské cyklostezky A1 a A2.

Znovu otevřete úvod

Vážení přátelé loftového bydlení,

líbí se Vám unikátní projekt X-LOFT? Projekt, který je raritou na developerském trhu? Ale dělá Vám trochu starost lokalita?
Historicky zajímavá lokalita Prahy 8 žila svým „dobrým“ životem. Bylo to působiště mnoha známých osobností (Eduard Štorch, Bohumil Hrabal…). V minulých dobách lokalita ztrácela svůj kredit a nebyl využíván její potenciál. „Vzpomeňme na lokalitu Dock v Londýně, kdy v průmyslové části nechtěl nikdo bydlet. Přišla doba prudkého vzrůstu a obnovy a dnes je tato lokalita nejslavnější a nejprestižnější pro bydlení v Londýně“.
V současné době Libeň vstupuje do moderního světa a stává se

„SUPERMULTIFUNKČNÍ“.

Naši odborníci prováděli analýzu lokalit jak z hlediska rozvoje, tak z hlediska budoucích investic. To, že jsme zvolili pro X-LOFT právě tuto lokalitu a toto místo není náhoda. Z hlediska zeleně a přítomnosti řeky je tato část Prahy nejatraktivnější. Lokalita Prahy 8 je v současné době (a to od roku 2010 – 2015) nejvíce
„MĚSTOTVORNÁ“.

Proč jsme zvolili právě toto místo? Odpovídá přesně našim představám.
  • klidná ulice, výhled (zeleň, ulice, proluka), místo pro malé posezení, předzahrádky.
  • jako výzvu jsme přijali prostor po „libeňském pivovaru“, který byl zbourán v 70. letech. V duchu dávné historie je utvářen „pivovarský dvůr“, jenž bude bonusem této lokalitě a jeho nostalgickou vzpomínkou.
  • síla této lokality do budoucna: Libeň je jedna z nejlépe dopravně dostupných částí Prahy (stanice metra, tramvají)ale i po stránce cyklistické (cyklotrasa A26).
Postavit metro a dovézt do nové lokality je velmi drahé, ale opravit městskou část, která má dobré vedení a dává spoustu úsilí a peněz do rozvoje,
„TO JE UNIKÁTNÍ“.
„To je případ lokality Palmovka“.

Díky privatizaci velké částí bytů a prodeje pozemků zaznamenala tato lokalita velký růst. Nová bytová družstva budou chtít svůj majetek zhodnotit a hlídat si tak své vynaložené investice.
V neposlední řadě investovat do této lokality nebyl pouze náš investiční záměr. Potvrdil jej nástup jiných developerů do této oblasti. Nejznámějším projektem bude změna sídla radnice v Nové Palmovce. Kde je dnes nehezké místo, změní se na nákupní, komerční prostory a sídlo radnice. Investují zde renomované firmy jako je Sekyra Group, Crestyl, Orco, PSN, Unistav, Metrostav, kteří plánují exkluzivní projekty kanceláří, komerčních ploch a bytů.
Věříme ve velkou budoucnost Libně:
„v Vašem zájmu je Vaše skvělá investice, chceme budoucnost s Vámi“

Budeme nadále analyzovat
a budeme přijímat výzvy této lokality,
zkrátka za krásnější Prahu
a lepší životní úroveň obyvatel“

Poslechněte si názor investičních odborníků: Investice do nemovitostí: Kde, proč, za kolik a co s nimi?

Dear friends of loft living,

Do you like an unique project X-LOFT? The project, which is a rarity on the development market? But what makes you a little worried is location?
Historically intereseting locality of Prague 8 lived with its "good" life. It was in the sphere of many famous personalities (Eduard Štorch, Bohumil Hrabal…). In the past the locality has been losing its credit and the potential has not been used to the fullest. "Remember the site Dock in London, where in the industrual part no one wanted to live in. The time has come to sharp grow and restoration and today the locality is the most famous and prestige habitat for living in London".
At the moment Libeň is going into the modern world and its becoming

„SUPER MULTIFUNCTIONAL“.

Our experts carried out analysis of sites, both in terms of development and in terms of future investments. The fact that we chose this location for CITY-LOFT is no accident. In terms of vegetation an the presence of the river it is one of the most attractive part of Prague. Location of Prague 8 is currently (and from 2010 - 2015) most
„CITY-FORMING“.

Why did we choose exactly this place? It corresponds exactly to our expectations.
  • quiet street, view (greenery , street , vacant space), seating area, front gardens.
  • as the challenge we accepted the space after "Libeň brewery", Which was demolished in the 70s. In the spirit of ancient history a "brewery yard" is made, which will be a bonus to this localiy and a nostalgic memory.
  • advantages of this locality in the future: Libeň is one of the most accesible part of Prague by commuting (metro station, tram station) but by bike also (bike route A26).
Building metro to a new site is very expensive, but repair part of the city, which has a good leadership and gives a lot of effort and money into the development,
„THATS RARE“.
„Thats the case of Palmovka locality“.

Thanks to the privatization of large parts of the housing and land salesthe locality has seen a large growth. New housing associations will want to evaluate their property and keep an eye on their investment this way.
Finally, investing in this area is not only our investment plan. It has been confirmed by the appearance of other developers in this area. The most known project will be a change of location of the town hall in New Palmovka. Where today is an ugly place tomorrow will turn into shopping, commercial space and seat hall. Renowned companies are investing in such as Sekyra Group, Crestyl, Orco, PSN, Unistav, Metrostav who plans exclusive projects of offices, commercial space and apartments.
We believe in the great future of Libeň:
„In your interest there is a great investment, we want a future with you“

We will continue to analyze
and accept the challenges of the site,
for a more beatiful Prague
and improved standards of living“